Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Integritetspolicy

Ansökan om anslag

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 2024

 1. INLEDNING

  I samband med att du söker ansöker om anslag av Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond (”Stiftelsen”), samlar Stiftelsen in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du ska få information om hur Stiftelsen hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

  Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Stiftelsen samlar in och behandlar avseende dig.

  Nedan finner du Stiftelsens kontaktuppgifter:

  Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, org. nr. 802004-0195

  Box 55697, S-102 15, Stockholm

  Vid frågor om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på clas@groschinsky.org.

 3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

  Stiftelsen efterfrågar enbart sådana personuppgifter som Stiftelsen finner nödvändiga för att administrera och bedöma ansökan.

  Beroende på vilken del du har i det projekt som ansökan hänför sig till, kan Stiftelsen komma att behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter, dina meriter och din kompetens, din titel, din befattning, födelseår, uppgifter om projektet du är delaktig i, om du erhållit anslag tidigare.

  Delar av ansökan sker i s.k. fritext, där du och de du söker anslag med ska bilägga beskrivningar av projektet och övrig dokumentation. Stiftelsen kan inte på förhand avgöra vilka personuppgifter du i dessa bilagor kan komma att dela med Stiftelsen, men bedömer att dessa eventuella personuppgifter är nödvändiga för att bedöma ansökan.

  Särskilda / känsliga personuppgifter, t.ex. personuppgifter som hänför sig till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, efterfrågas inte av Stiftelsen och behandlas endast om du själv har delat de med oss. Det bör särskilt noteras att om den organisation som du tillhör har en religiös eller etnisk organisation eller i en organisation som företräder personer i utsatta situationer, kommer Stiftelsen att behandla känsliga personuppgifter om dig. Stiftelsen kommer att beakta behovet av att skydda sådana uppgifter.

  Vi ber dig samtycka till vår behandling av de personuppgifter som finns i ansökan särskilt. Om du inte samtycker till Stiftelsens behandling kommer vi inte att kunna behandla din ansökan.

 4. VAD ANVÄNDER STIFTELSEN DINA UPPGIFTER TILL?

  Ditt namn och dina kontaktuppgifter behandlas för att Stiftelsen ska kunna kontakta dig och i övriga administrera ansökan. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där Stiftelsens berättigade intresse är att kunna administrera ansökan och kontakta dig.

  Övriga uppgifter behandlas för att Stiftelsen ska kunna bedöma ansökan och för att besluta om anslag. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där Stiftelsens berättigade intresse är att kunna bedöma ansökan. För det fall vi behandlar känsliga personuppgifter om dig, sker det med stöd av ditt samtycke.

  Ditt namn, bankuppgifter (om personligt) och titel på projektet behandlas för att Stiftelsen ska kunna göra utbetalningar och av bokföringsmässiga skäl.

  Om Stiftelsen beslutar att bevilja anslag behandlar Stiftelsen de personuppgifter som ingår i ansökan för att kunna följa upp hur anslagen använts och hur projektet för vilken du ansökt ansökt om anslag för, fortgår. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där Stiftelsens legitima intresse är att följa upp hur medlen används och hur projektet går.

 5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

  Dina uppgifter delas i huvudsak inte med någon utanför Stiftelsens verksamhet. Inom Stiftelsen finns en bedömningsgrupp bestående av olika personer med olika kompetens och expertis. Stiftelsen delar dina uppgifter med dessa personer, för att kunna bedöma ansökan och besluta om anslag. Stiftelsen har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att tillse att bedömningsgruppens medlemmar skyddar dina personuppgifter.

  Om Stiftelsen beslutat att bevilja anslag kan ditt namn, bankuppgifter (om personligt) och titel på projektet komma att delas med den leverantör som sköter Stiftelsen utbetalningar.

 6. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

  Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

 7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

  Dina personuppgifter behandlas under bedömningsprocessen. För det fall Stiftelsen beslutar att inte bevilja anslag kommer ansökningshandlingarna, inklusive dina personuppgifter, att förstöras som senast inom sex månader efter det att beslutat har fattats.

  Om Stiftelsen beslutat att bevilja anslag till sparas ansökningshandlingarna i upp till fem år för att Stiftelsen ska kunna följa upp. Ansökningshandlingarna sparas i fysisk form i en pärm inlåst i ett kassaskåp. Ditt namn, titel på projektet, bankuppgifter (om personligt), sparas också digitalt under den tid som anslag utbetalas.

  För det fall att särskild lagstiftning (t.ex. skattelagstiftning, bokföringslagen eller stiftelselagen) kräver att vissa uppgifter sparas, kan Stiftelsen komma att spara personuppgifterna för detta ändamålet oaktat vad som stadgats ovan.

 8. DINA RÄTTIGHETER

  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Stiftelsen. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Stiftelsen behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Stiftelsen korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Stiftelsen raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Stiftelsens behandling av personuppgifter.Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Stiftelsens behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Stiftelsens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Stiftelsen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Stiftelsens behandling av dina person- uppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Stiftelsen på clas@groschinsky.org.
 9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

  Stiftelsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på Stiftelsens webbsida. Vi kommer meddela dig om integritetspolicyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina rättigheter.