Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Beteendevetenskaplig och social forskning

Stöd ges åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

Disputerade forskare och doktorander är välkomna att söka. Vid likvärdiga bedömningar prioriteras nyligen disputerade forskare samt doktorander i slutfas. För doktorander krävs att handledare är medsökande och aktivt deltagit i ansökan.

Forskningsanslagen uppgår till högst 300.000 kr per anslag. Anslag beviljas vanligen ett år i taget för maximalt 3 år i rad.

I ansökan skall behovet för beslut från etisk kommitté redovisas under en separat rubrik “Etikprovning”. Om medel beviljas kommer ett kontrakt angående etiskt beslut medsändas som skall skickas in påskrivet vid rekvisition av pengarna.

Beviljat anslag utbetalas till den institution till vilken projektet är knutet.

Till ansökan om anslag, som lämnas på särskild blankett (se nedan), skall fogas en bilaga med inledande kort sammanfattning av hela projektet, följt av rubrikerna bakgrund inklusive syfte och frågeställningar, metod, arbetsplan och forskargruppens sammansättning och roller. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Stiftelsen följer EUs lag om skydd av persondata. Till ansökan skall läggas den ifyllda blanketten Behandling av personuppgifter-Samtycke, annars kan stiftelsen inte behandla ansökan. Alla personer som ansvarar för och/eller deltar i projektet och finns omnämnda med namn och andra personuppgifter skall skriva på denna blankett. På hemsidan kan du ta del av den integritetspolicy för ansökningar som Stiftelsen följer.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen för det aktuella projektet skall dessutom inkludera en rapport över detta arbetes framskridande och/eller publikation (½-1 A4-sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader om max 15%, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida. Precisera vad pengarna från Groschinskys stiftelse skall användas till.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella forsknings- eller utvecklingsprojektet. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida. Motsvarande korta meritförteckning för handledaren ska skickas in om det är en doktorand som är sökande.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2024 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31 januari 2025. Beslut om anslag meddelas under maj månad.

Nya ansökningsblanketter för 2025 kommer att finnas på denna sida från den 15 november 2024.

Stockholm i april 2024