Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Beteendevetenskaplig och social forskning

Stöd ges åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare.
– För doktorander kan också stipendier komma i fråga.

Forskningsanslagen uppgår till högst 300.000 kr per anslag.
Anslag beviljas vanligen ett år i taget för maximalt 3 år i rad.

Om godkännande av etisk kommitté krävs, kommer endast de ansökningar som erhållit detta att beviljas medel. I den inskickade forskningsplanen skall finnas en separat rubrik “Etikprövning” där behovet bedöms. Om ett godkännande redan finns skall en kopia av första sidan på beslutet biläggas ansökan. Om ett beslut ännu inte finns, skall tidplan för ansökan anges. Godkänd etikprövning kan skickas in i efterskott fram till den 20 april 2023

Beviljat anslag utbetalas till den institution till vilken projektet är knutet. Stipendier kan uppgå till max Skr. 100.000 och utbetalas direkt till stipendiaten, stipendiaten ska vara i slutfasen av avhandlingsarbetet. Detta ska intygas av handledaren.

Till ansökan om anslag, som lämnas på särskild blankett (se nedan), skall fogas en bilaga med detaljerade uppgifter om syfte och arbetsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Stiftelsen följer EUs lag om skydd av persondata. Till ansökan skall läggas den ifyllda blanketten Behandling av personuppgifter-Samtycke, annars kan stiftelsen inte behandla ansökan. Alla personer som ansvarar för och/eller deltar i projektet och finns omnämnda med namn och andra personuppgifter skall skriva på denna blankett. På hemsidan kan du ta del av den integritetspolicy för ansökningar som Stiftelsen följer.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen för det aktuella projektet skall dessutom inkludera en rapport över detta arbetes framskridande och/eller publikation (½-1 A4-sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader om max 15%, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella forsknings- eller
utvecklingsprojektet. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans
med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2022 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
31 januari 2023. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2023. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Nya ansökningsblanketter för 2023 kommer att finnas på denna sida under november 2022.

Stockholm i oktober 2022