Social verksamhet

Anslag till Social verksamhet söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Stöd ges inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola och socialt arbete med som stödjer barn med speciella behov inom dessa områden.

Medel kan sökas av ideella organisationer och i vissa fall av ideella organisationer i samarbete med relevanta samhälleliga verksamheter.
Anslagen uppgår till högst 100.000 kr per anslag.

Anslag beviljas per år och kan sökas under maximalt 3 år för samma projekt eller verksamhet. Anslag beviljas endast i undantagsfall för mer än 3 år.

Beviljat anslag utbetalas till den organisation till vilken projektet är knutet.

Ansökan om bidrag till social verksamhet lämnas på för ändamålet avsedd särskild blankett. Ansökan skall fyllas i i sin helhet. Om vissa uppgifter inte kan lämnas skall den sökande ange orsaken.

Stiftelsen följer EUs lag om skydd av persondata. Till ansökan skall läggas den ifyllda blanketten Behandling av personuppgifter-Samtycke, annars kan stiftelsen inte behandla ansökan. Alla personer som ansvarar för och/eller deltar i projektet och finns omnämnda med namn och andra personuppgifter skall skriva på denna blankett. På hemsidan kan du ta del av den integritetspolicy (multimedia/Integritetspolicy2019.pdf) för ansökningar som Stiftelsen följer.

Den som tidigare fått stöd från denna stiftelse för samma projekt, skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande (½-1 A4 sida). Den som tidigare erhållit medel för annat projekt skall bilägga slutrapport för detta projekt om sådan inte redan skickats till Stiftelsen. I ansökan skall anges titel och datum för tidigare inskickad rapport.

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts
från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella projektet. Referenser kan anges men skrifterna skall inte bifogas ansökan. De skall dock kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans
med eventuellt övriga relevanta upplysningar, kan anges på ytterligare en A4 sida.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som
Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2020 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
31 januari 2021. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2021. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Nya ansökningsblanketter för 2021 kommer att finnas på denna sida senast den 1 december 2020.

Denna sida kommer att uppdateras under 2021

Stockholm i oktober 2020

OBS! För att fylla i och skriva ut pdf-formulären nedan behöver du ha Acrobat Reader