Social verksamhet

Vänligen observera att det inte går att komma in med nya ansökningar förrän 1/12 2018 då även de nya ansöklningsblanketterna publiceras

Anslag till Social verksamhet söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Stöd ges för år 2019 inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola och socialt arbete med som stödjer barn med speciella behov inom dessa områden.

Medel kan sökas av ideella organisationer och i vissa fall av ideella organisationer i samarbete med relevanta samhälleliga verksamheter.
Anslagen uppgår till högst 100.000 kr per anslag.

Anslag beviljas per år och kan sökas under maximalt 3 år för samma projekt eller verksamhet. Anslag beviljas endast i undantagsfall för mer än 3 år.

Beviljat anslag utbetalas till den organisation till vilken projektet är knutet.

Ansökan om bidrag till social verksamhet lämnas på för ändamålet avsedd särskild blankett. Ansökan skall fyllas i i sin helhet. Om vissa uppgifter inte kan lämnas skall den sökande ange orsaken.

Blanketten Behandling av personuppgifter skall fyllas i och undertecknas av de personer som är ansvariga för ansökan. Om detta inte göra kan inte ansökan behandlas. Om någon befinner sig på annan ort kan denna person fylla i en egen blankett som skall bifogas ansökan.

Den som tidigare fått stöd från denna stiftelse för samma projekt, skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande
(½-1 A4 sida). Den som tidigare erhållit medel för annat projekt skall bilägga slutrapport för detta projekt om sådan inte redan skickats till Stiftelsen. I ansökan skall anges titel och datum för tidigare inskickad rapport.

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts
från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella projektet. Referenser kan anges men skrifterna skall inte bifogas ansökan. De skall dock kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans
med eventuellt övriga relevanta upplysningar, kan anges på ytterligare en A4 sida.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som
Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2018 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
1 februari 2019. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2019. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Stockholm i oktober 2018