Medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Forskningsanslag kommer år 2021 att ges för forskning inom områden
1. Infektioner
2. Immunterapi mot cancer
3. Cancer i bukspottkörteln
4. Autoimmuna endokrina sjukdomar

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.

År 2021 kan stöd sökas av forskare som disputerat 2011-2019 och som ännu inte har fast tjänst i universitetsorganisationen eller har större garanterat anslag för fem år eller längre tid.

Som regel beviljas anslag för högst två år. Undantag kan dock göras för högprioriterade projekt eller när andra särskilda omständigheter föreligger. Om godkännande av etisk kommitté krävs, måste ett sådant godkännande finnas för att medel ska kunna sökas.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kronor per anslag. Beviljat forskningsanslag utbetalas till den institution till vilken forskningsprojektet är knutet.

Till ansökan om forskningsanslag, som lämnas på särskild blankett (se nedan), skall fogas en bilaga med detaljerade uppgifter om forskningsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Projekttiteln skall på blanketten vara en sammanfattning av vad projektet omfattar, gärna bara med nyckelord i titeln så att man lätt identifierar projektet.

Stiftelsen följer EUs lag om skydd av persondata. Till ansökan skall läggas den ifyllda blanketten Behandling av personuppgifter-Samtycke, annars kan stiftelsen inte behandla ansökan. Alla personer som ansvarar för och/eller deltar i projektet och finns omnämnda i själva ansökan med namn och andra personuppgifter skall skriva på denna blankett. På hemsidan kan du ta del av den integritetspolicy (multimedia/Integritetspolicy2019.pdf) för ansökningar som Stiftelsen följer.

Den som tidigare fått stöd för det aktuella projektet från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande (½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till den aktuella forskningsuppgiften. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar ansökan.

Sökande skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida. Meritförteckningen bör inkludera information av planerad eller pågående gruppbildning. Om en sådan grupp finns ska medlemmarna underteckna blanketten behandling av personuppgifter. En fullständig publikationslista skall även fogas till meritförteckningen.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Medicinska Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2020 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
31 januari 2021. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2021. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Nya ansökningsblanketter för 2021 kommer att finnas på denna sida senast den 1 december 2020.

Denna sida kommer att uppdateras under 2021

Stockholm i oktober 2020