Medicinsk forskning

Vänligen observera att det inte går att komma in med nya ansökningar förrän 1/12 2018 då även de nya ansöklningsblanketterna publiceras

Anslag till medicinsk forskning söks genom ifyllande av därför avsedd ansökningsblankett.

Forskningsanslag kommer år 2019 att ges för forskning inom områden
1. Infektioner
2. Immunterapi mot cancer
3. Cancer i bukspottkörteln
4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk
vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.

År 2019 kan stöd sökas av forskare som disputerat 2009-2017 och som ännu inte har fast tjänst i
universitetsorganisationen eller har större garanterat anslag för fem år eller längre tid.

Som regel beviljas anslag för högst två år. Undantag kan dock göras för högprioriterade projekt eller
när andra särskilda omständigheter föreligger. Om godkännande av etisk kommitté krävs, måste ett sådant godkännande finnas för att medel ska kunna sökas.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kronor per anslag. Beviljat forskningsanslag utbetalas
till den institution till vilken forskningsprojektet är knutet.

Till ansökan om forskningsanslag, som lämnas på särskild blankett, skall fogas en bilaga med detaljerade
uppgifter om forskningsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Projekttiteln skall på blanketten vara en sammanfattning av vad projektet omfattar, gärna bara med nyckelord i titeln så att man lätt identifierar projektet.

Blanketten Behandling av personuppgifter skall fyllas i och undertecknas av de personer som är ansvariga för ansökan. Om detta inte göra kan inte ansökan behandlas. Om någon befinner sig på annan ort kan denna person fylla i en egen blankett som skall bifogas ansökan.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över arbetets framskridande
(½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts från
annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till den aktuella forskningsuppgiften.

Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar
ansökan.

Sökande skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans med eventuellt
övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.

Meritförteckningen bör inkludera information av planerad eller pågående gruppbildning. Om en sådan grupp finns ska medlemmarna underteckna blanketten behandling av personuppgifter. En fullständig publikationslista skall även fogas till meritförteckningen.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i
fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Medicinska Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2018 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
1 februari 2019. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2019. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Stockholm i oktober 2018