Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges generellt åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola. Stiftelsen kommer under 2019 speciellt prioritera projekt av tillämpad karaktär, rörande barn/unga med autismspektrumtillstånd.

Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare.
- För doktorander kan också stipendier komma i fråga.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kr per anslag.
Anslag beviljas vanligen för maximalt 3 år i rad. Om godkännande av etisk kommitté krävs, kommer endast de ansökningar som erhållit sådant godkännande att accepteras

Beviljat anslag utbetalas till den institution till vilken projektet är knutet. Stipendier kan uppgå till max Skr. 100.000 utbetalas direkt till stipendiaten enligt anvisningar på beslutet.

Till ansökan om anslag, som lämnas på särskild blankett, skall fogas en bilaga med detaljerade uppgifter om syfte och arbetsplan. Denna bilaga skall bestå av högst fyra A4 sidor.

Stiftelsen följer EUs lag om skydd av persondata. Till ansökan skall läggas den ifyllda blanketten Behandling av personuppgifter-Samtycke, annars kan stiftelsen inte behandla ansökan. Alla personer som finns omnämnda med namn och andra personuppgifter skall skriva på denna blankett. På hemsidan kan du ta del av den integritetspolicy för ansökningar som Stiftelsen följer.

Den som tidigare fått stöd från Stiftelsen skall dessutom inkludera en rapport över detta arbetes framskridande och eller publikation
(½-1 A4 sida)

Kostnadsplan, inklusive förvaltningskostnader, jämte uppgift om medel, som erhållits eller sökts
från annat håll för samma eller närliggande ändamål, skall redovisas på en särskild A4 sida.

De skrifter, som sökande önskar åberopa, bör ha anknytning till det aktuella forsknings- eller
utvecklingsprojektet. Skrifterna skall inte bifogas ansökan men skall kunna uppvisas vid anfordran.

Sökande/projektledare skall till ansökan bifoga en kortfattad meritförteckning, vilken tillsammans
med eventuellt övriga relevanta upplysningar kan anges på ytterligare en A4 sida.

Stiftelsen skall meddelas om sökta medel för detta projekt beviljats från annat håll under den tid som Stiftelsen behandlar ansökan.

Ansökan kan inte sändas per e-mail. Endast fullständiga ansökningar, som sänds in per post i fyra likalydande exemplar, kommer att behandlas av Stiftelsens Sociala Råd.

Ansökan kan insändas från och med den 1 december 2018 och skall vara Stiftelsen tillhanda senast
1 februari 2019. Beslut om anslag meddelas under maj månad 2019. Endast de som erhållit anslag
meddelas.

Stockholm i oktober 2018